GYIK


„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

Lev Tolsztoj

Milyen iskola a KoRa?

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának azonosítójával (OM azonosítóval) rendelkező iskola vagyunk. Az iskola fenntartója az Esélytér Intézményfenntartó, amely 6 oktatási intézményt, 55 telephelyet, 304 pedagógussal, 3216 tanulónak üzemeltet. Iskolánk a nyíregyházi Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola szegedi tagintézménye.

Tehát nem magántanulói csoport, hanem közoktatási intézmény.

Hány fős egy osztály a KoRa Iskolában?

Kis létszámú, maximum 16 fős osztályokban történik az oktatás.

Hány évfolyam indul 2021-ben?

1-2-3-4 évfolyam indítását tervezzük. A 2021/2022-es tanévben bővítjük az évfolyamokat, 2021 szeptemberétől elindul az 5. és 6. osztály is.

A Nemzeti Alaptanterv szerint történik a haladás?

Igen.

Milyen tankönyvekből történik a tanítás?

Az állami tankönyvkiadó mellett egyéb tankönyvkiadók kínálatából is választunk.

Mi az iskola oktatási filozófiája, a gyerekekhez való viszonya?

A KoRa Iskolában a gyermek, a pedagógus és a szülő közös célért dolgozik. Olyan iskolát hozunk létre, ahol nem stressz az óvoda-iskola átmenet, ahol pontosan tudjuk, hogy a kis létszámú osztályokban hatékonyabb a fejlődés, ahol érzelmileg- és fizikailag is biztonságban érezheti magát mindenki, valamint biztosítjuk azt, hogy gyermekeik megtanulnak tanulni és a céljaikat elérni.

Ha költözés, vagy bármilyen okból kifolyólag másik iskolába kell mennünk, nem lesz gond az átjárhatóság?

Egy iskolaváltás soha nem könnyű dolog, új közösség, új elvárások a pedagógusok részéről. Azonban mivel a NAT szerint haladunk, ezért a váltás nem jár nagyobb kockázattal, mintha két „körzetes” iskola között történne váltás.

Napirend, időbeosztás az iskolában?

Ügyeletet 7.30-tól biztosítunk és az iskolába érkezés időpontja legkésőbb 8.30. A tanítás 8.50-kor kezdődik, mert fontosnak tartjuk, hogy a tanulásra fókuszálás előtt egy beszélgető körrel indítsuk a napot, ahol lecsendesednek az érzelmek és rendeződnek a gondolatok.

Tapasztalatunk szerint péntekre már a gyerekek is fáradtabbak, ezért az órarend elkészítésekor figyelembe vesszük, hogy nehéz tantárgyakat nem teszünk pénteki napokra.

A délutáni ügyeletet 17 óráig tartjuk.

Az iskolának van udvara, kertje, tornaterme?

Igen, az iskola közel 3000 nm-es udvarral rendelkezik, amely fákkal, padokkal, kondi parkkal felszerelt. Tornateremmel is rendelkezünk, amely nem nagy (80 nm), azonban a kislétszámú osztályoknak tökéletesen megfelelő. A változatos mozgást szivacsakadályokkal, mozgásfejlesztő eszközökkel biztosítjuk. Az iskola mellett közvetlenül található egy 2019-ben felújított, elkerített kosárlabda pálya, amelyet ugyancsak használhatnak diákjaink. Terveink közt szerepel saját iskolakert létrehozása, ahol tanulóink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek környezetükkel, illetve lehetőségük teremtünk a természettel való helyes bánásmód gyakorlására.

Hogyan oldják meg az étkezést?

A megfelelő jogosultsággal rendelkező cégtől történő rendeléssel. A beiratkozók létszámának ismeretében tudunk ajánlatot kérni a szóba jöhető szolgáltatóktól. Figyelembe vesszük, hogy csak olyan szolgáltatótól kérünk ajánlatot, amely a különböző étel intoleranciákkal élők számára is megfelelő színvonalú étkezést tud biztosítani. Napi háromszori étkezés rendelésére van lehetőség. Ha a gyermek uzsonna előtt távozik, vagy tízóraira otthoni szendvicset szeretni fogyasztani, akkor lehetőség lesz napi egyszeri meleg étel rendelésére is.

Hogyan illeszkedik az oktatás a középiskolai felvételi követelményekhez? Hogyan tudnak segíteni a továbbtanulásban?

Mivel a NAT szerinti előrehaladás van a KoRa Iskolában is, ezért a nálunk tanuló gyermekek semmilyen hátrányban nem lesznek a más általános iskolában tanulókkal szemben. Ezen kívül, mivel nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, valamint a pályaorientációra is, ezért megalapozott döntést tud hozni a gyermek és a szülő is, hiszen a KoRa Iskola az együttműködés iskolája.

Pályaorientáció keretében információátadás és tanácsadás, kompetencia vizsgálat, szükség esetén mentorálás, az életpályával kapcsolatos döntéshozatal támogatása, illetve az életpálya-vezetési készségek átadása valósul meg.

Hány napot igazolható a szülő, orvosi igazolás nélkül?

A legtöbb általános iskolában a szülő 3 napot igazolhat, ez azonban igazgatói döntés kérdése. A KoRa Iskolában a szülő 5 napot igazolhat, orvosi igazolás nélkül.

SNI-s/BTM-N diagnózissal rendelkezik a gyermekem, jelentkezhetünk?

Igen, az SNI-s valamint a BTM-N diagnózissal rendelkező gyermekek fejlesztéséhez szükséges szakemberekkel is rendelkezünk. A jelentkezés, beiratkozás, átiratkozás folyamata szabályozott, az osztálytanító a tantestülettel való konzultációt követően hozza meg a döntést a felvételről. Feladat-ellátási szerződésünk nincs a helyi önkormányzattal, ezért körzetes felvételi kötelezettségünk nincs. Viszont érthető módon, nemcsak a gyereket, hanem a szülőket is szeretnénk megismerni a csatlakozás előtt, hiszen a fejlődésnek elengedhetetlen része, hogy a szülők és a tanárok jól együtt tudjanak működni a gyermek érdekében. Fontos, hogy a csatlakozó szülők értsék, segítsék és támogassák a többi szülőt és a tanárokat és az új gyerekek színesítsék, és ne hátráltassák a gyermekközösséget.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztések?

A KoRa Iskola tehetséggondozási folyamata:

 • szűrés
 • kiválasztás
 • specifikus tehetségek alapján történő differenciálás

Megvalósítás:

 • elmélyítés csoportos projektek kapcsán
 • egyéni tanulási tervek készítése
 • versenyek, vetélkedők

Tehetséggondozás területei:

 • matematika-informatika
 • képzőművészet
 • ének-zene
 • tánc

A gyermekek optimális fejlődésének biztosítása érdekében rendelkezünk speciális terápiákat/módszereket végző szakemberekkel. A teljesség igénye nélkül: NILD terápia, Alapozó mozgásterápia, Homloklebeny terápia, AIT/FST hallási figyelem tréning, stb.

A csoportos mellett egyéni fejlesztéseket is biztosítunk logopédiai és fejlesztő pedagógiai foglalkozások keretében.

Miért pont média?

Szépíthetjük a kérdést, de tény, hogy az iskola és a média világát a mindennapokban két elkülönülő – sőt, sok esetben szembenálló – „világnak” tekintjük, miközben persze személyes tapasztalatainkból is jól tudjuk, hogy ez a kétféle rendszer a társadalmi kommunikáció szervesen összetartozó része, amelyet a valóságban nem érdemes, és nem is lehet kettéválasztani.

Az egyoldalú megközelítést jól jelzi, hogy a pedagógiai közbeszédben többnyire csak a digitális kultúra romboló hatásának növekedéséről, a média veszélyesnek tűnő jelenségeiről hallunk. Sok esetben meglehetősen paranoid módon csak a fenyegetéseket, veszélyeket, torzulásokat emlegetjük, miközben mi magunk pedagógusok is egyre nagyobb mértékben használjuk a médiát, élvezzük az áldásait. Úgy tűnik, mintha figyelmen kívül akarnánk hagyni azoknak a kultúrtörténeti változásoknak a nagyságrendjét és mélységét, amelyek ezen a téren a társadalmi kommunikációban bekövetkeztek.

De mi szembenézünk ezzel az ellentmondással és pont ezt a területet választottuk a KoRa Iskola specializációjának. Hogy miért? Mert a média világa ma már társadalmi környezetünk szerves részévé vált: szakadatlanul érkeznek az ingerek, információk és kihívások az újságokból, óriásplakátokról, rádióból, televízióból, internetről. Ebben az egyre befogadhatatlanabbá váló információözönben az iskola nem elégedhet meg azzal, hogy újabb ismeretanyagokkal bombázza a diákokat. A feladata épp az, hogy védetté, tudatosabbá tegye őket az egyre áttekinthetetlenebb információáramlással, illetve a gazdasági és egyéb manipulációval szemben. Az iskolának – az alapvető ismeretek mellett – elsősorban normákat, mintákat, készségeket kell közvetítenie, hogy a diákok ne legyenek kiszolgáltatva a körülöttük lévő ún. médiauniverzumnak.

A médiapedagógiai programunk másik fókusza a kreatív médiagyakorlatokra irányul. A médiaismeret­óra keretében a diákok médiaszövegeket alkotnak, közös produktumokat hoznak létre projektmunka keretében. Cél, hogy felkészüljenek arra, hogy a felnövekvő nemzedékek már egyre kevésbé csak passzív befogadói a digitális kultúrának: nemcsak olvasnak, hanem írnak és alkotnak is benne. Ma már egy viszonylag egyszerű mobiltelefonnal is képeket, sőt filmeket lehet készíteni, a honlapok, a blogok és a különböző közösségi hálózatok pedig az önkifejezés, illetve a kreativitás végtelen lehetőségét kínálják. Ez a fajta interaktív közeg sajátosan új „népművészetet” eredményezett, amelyben egyre inkább elmosódnak a határok az alkotók és a befogadók között.

Lesz házi feladat?

Tapasztalatok szerint a gyerekeknek szükségük van a gyakorlásra ahhoz, hogy magabiztosan vegyenek részt a tanítási órákon. Ha ismereteiket kellő mértékben elsajátították, begyakorolták, önbizalmuk is megnövekszik, mellyel új, olykor ismeretlen akadályok leküzdésére lesznek képesek. Így nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a gyermekeknek egyes tantárgyakból gyakorlásra lehet szüksége.

A gyermek tudása nem attól fog elmélyülni, hogy ugyanannak a 16 gyermeknek ugyanazt a 2-3 feladatot kell megoldania. Az osztálypedagógus és délutáni pedagógus egyezteti, hogy melyik gyermeknek milyen gyakorlásra van szüksége a tananyagban való továbblépéshez. Törekszünk arra, hogy a gyakorlásra szánt feladatokat az iskolában el tudják végezni a tanulók. Természetesen előfordulhat, hogy a délutáni szakkörök, illetve foglalkozások miatt nem marad idő a feladatok elvégzésére, ebben az esetben otthon kell azokat a gyerekeknek megoldaniuk. Szeretnénk a gyermekeket önálló munkára nevelni, és ezen cél eléréséig mindenben a segítségükre leszünk.

Hogyan történik a számonkérés?

A számonkérések során nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermek mit nem tud, hanem arra, hogy mit tud. Az órák keretén belül történik a számonkérésekre való felkészítés, típusfeladatok megoldásával, átbeszélésével. A szülők tájékoztatása is megtörténik a számonkérésről, hiszen az együttműködés iskolájában közös érdek, hogy a gyermek a szükséges kompetenciákat elsajátítsa, előmenetele minél gördülékenyebb legyen és célt érjen.

Lehetőséget teremtünk prezentációk, projektek készítésére, ezzel nemcsak azt érjük el, hogy mélységében megtanulja az adott anyagrészt, hanem gyakorlatot és tapasztalatot szerezzen a nyilvános prezentációban is.

KoRa Iskola akár érettségiig?

Igen, tervben van felmenő rendszerben középiskola létrehozása is. Ahogy korábban azt már írtuk, iskolánk a nyíregyházi Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola szegedi tagintézménye, így lehetőségünk van ilyen irányú bővítésre is.

Milyen szülői szerepvállalást, magatartást várnak el?

A KoRa Iskola – tudjuk, már nagyon sokszor leírtuk – az együttműködés iskolája. Fontos, hogy a hozzánk járó gyermekek szülei is azonosulni tudjanak ezzel. Közhely, de az iskola valóban nem nevelésre jött létre és nem az a célja, hogy megfelelő felügyeletet kapjon a gyermek a nap nagy részében. Igazi eredményeket akkor érhetünk el, ha a szülők nyitottak a konzultációra, meghallgatják és megfogadják a pedagógusok tanácsát és viszont is igaz ez, a pedagógus is odafigyel és figyelembe veszi a szülők tapasztalatait. Mindazok ellenére, hogy részletesen bemutattuk a számonkérések módját és menetét, nem zárhatjuk ki, hogy a szülők aktív közreműködése is szükséges lesz a tananyag elsajátításához. Ehhez pedagógusaink minden segítséget megadnak a szülők számára.

A szülők bekísérhetik gyermeküket a termekbe, lehetőség van arra is, hogy esetleges sürgős információt reggel a pedagógus számára átadjanak azonban, ha hosszabb konzultációt igénylő a téma kérjük, hogy ezt ne a reggeli időszakban tegyék meg, hanem időpont-egyeztetést követően.

A legtöbbünk számára evidens, de mégis fontos előre tisztázni, hogy hétvégi időszakokban, szabadság alatt, ünnepnapokon kérjük, ne keressék a pedagógusokat, ha nagyon fontos információt szeretnének átadni, e-mail-ben küldjék el számukra.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges táplálkozásra. A chips, a cukrozott üdítők, valamint energiaitalok nem tekinthetők egészséges tápanyagforrásnak, ezért határozott kérésünk, hogy ne hozzanak be a gyermekek ilyen élelmiszereket az étkezések közötti időszakok áthidalására.

Csúnya beszéd, agresszió, kiközösítés semmilyen formában nem tolerált, az Ön gyermeke védelmében is. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést, amihez azonban a szülő együttműködése, példamutatása is szükséges.

Kérjük, ne adjanak telefont a gyermekeknek az iskolába! Ha valami sürgős helyzet áll elő, keressék a pedagógust és fordított helyzetben mi is elérjük Önöket. Ha gyermeknél van saját telefon, az lehetőséget biztosít arra, hogy a szünetekben telefonos játékokkal, közösségi oldalak figyelésével töltse idejét, a feltöltést, igazi kikapcsolódást biztosító mozgás helyett.

Milyen költségekkel lehet számolni?

Tandíj nincs, azonban a kis létszámú osztályok biztosításához, valamint az előzőekben bemutatott szolgáltatások színvonalához az iskolai alapítvány támogatása szükséges. A támogatásból kerülnek finanszírozásra a tehetséggondozás, fejlesztés és felzárkóztatás speciális személyi- és tárgyi szükségletei, a magas színvonalú oktatáshoz szükséges szoftverek és programok, a nem állami tankönyvkiadótól rendelt tankönyvek, ezen kívül a befizetett támogatásból kerülnek beszerzésére a vizuális neveléshez szükséges eszközök (festékek, zsírkréták, papírok… stb.), egységes tornapólók is.

Hogyan történik a jelentkezés, beiratkozás, átiratkozás?

Jelentkezés, beiratkozás

 • kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés
 • csoportos tájékoztató, egyéni tájékoztató szülők és gyermek részére
 • személyes találkozó a gyermekkel (szülők jelenlétében), játékos felvételi beszélgetés
 • eredmény, beiratkozás 

Átiratkozás

 • kapcsolatfelvétel, időpont-egyeztetés
 • találkozó a szülőkkel, gyermekkel, játékos felvételi beszélgetés
 • próbanapok (3 nap)
 • eredmény, átiratkozás