Tanórán kívüli foglalkozások


„Ha egyenlő tanulási lehetőséget akarunk biztosítani a tanulók számára, akkor különbözőképpen kell tanítanunk.”

Hansen

A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitvatartás végéig, 14 órától 17 óráig szervezzük meg.

A tanulók a tantervi anyagon túlmenően tudományos, technikai, művészeti, sport érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeinek fejlesztése céljából részt vehetnek a tanórán kívüli foglalkozások (fakultatív óra, szakkör, önképző kör, sportkör, egyéb) munkájában.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok:

  • A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, a felzárkóztatás esetén a szülővel való konzultációt követően kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.
  • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola honlapján közzé tesszük.
  • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezése a tanulói, szülői, nevelői igények alapján történik. A felajánlott lehetőségek közül azok indulnak el, amelyekre a jelentkezők száma eléri a minimum létszámot. Ezt a kihirdetéskor, a jelentkezési lapokon tüntetjük fel.

Tervezett tanórán kívüli foglalkozások

  • sport: görkorcsolya, úszás, karate, sakk
  • művészeti foglalkozások: dráma, tánc, média
  • felzárkóztató foglalkoztatások
  • tehetségfejlesztő foglalkozáso
  • egyéni fejlesztő foglalkozások

Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások

Manapság már szinte közhely, hogy a gyermekek fejlődése nem minden területen ugyanolyan, tanulási képességeik nem egyenletesen fejlődnek. Ezen egyenlőtlenségek kiegyenlítése elengedhetetlen a későbbi hatékony tanuláshoz, az egyre növekvő elvárások sikeres teljesítéséhez.

Pedagógusaink alapvégzettségük mellett nagy figyelmet fordítanak szakmai továbbképzésükre is. NILD terápia, alapozó mozgásterápia, hallási figyelem tréning, homloklebeny terápia, Kulcsár-féle mozgásterápia végzettséggel is rendelkeznek. Ezeket az ismereteiket, tapasztalataikat beépítik a mindennapi oktatásba is és szükség esetén a szülők segítségére is tudnak lenni abban, hogy milyen jellegű fejlesztést igényel gyermekük. Az alábbiakban bemutatott terápiák igénybevételére iskolánkban lehetőség nyílik, amelynek részleteiről és feltételeiről személyes konzultációt követően tudunk további felvilágosítást adni.

NILD terápia

A NILD program célja a tanulók kompetenciájának, és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy mindenki képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. A felmérés kapcsán sok területet vizsgálunk meg, amelyek tükrözik a gyermek képességprofilját. Informálódunk a tanuló észlelési és szervezési képességeiről, a gyermek iskolai tanulmányairól, az időben való tájékozottságáról, téri észleléséről, de figyeljük a finommotorikát, az ábrázolási képességeit is. Ezen kívül nézzük még a feladathoz való hozzáállást, a megértés gyorsaságát, illetve a feladatokhoz szükséges időt is. A vizsgálat kb. másfél órát vesz igénybe, de persze ezt befolyásolja a gyermek motiválhatósága és egyéni haladási tempója is.

Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat (gondolkodási, probléma-megoldási nehézség – nem látja át a szituációt, koncentrációs nehézség – nehezen összpontosít a feladatra, memóriazavar – rövid távú emlékezete nem jó, lelassult beszéd – nem találja a szavakat beszéd közben), hibásan működő részképességeket. A technikák segítsége által javul a vizuális (látási), auditív (hallási) és taktilis (tapintási) észlelés, az olvasás technika, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, a matematikai gondolkozás és a számolási készség, valamint a kritikai és kreatív gondolkozás. A hatékony fejlődés érdekében a terapeuta egy célzott kérdezéstechnikával, speciális eszközök alkalmazásával segíti a gyermeket az információ hatékony feldolgozásában és tudatosan tervezett módon alkalmazza az eszközöket a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

A NILD Tanulási Terápia további sajátosságai:

 Integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és készségeket a magasabb szintű gondolkodási funkciókkal együtt.

 Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre.

 Intenzív. A heti kétszer nyolcvan perc során az egyén legtöbb kognitív funkcióját éri stimulus, ami annak megerősödéséhez vezet. A tanuló állandóan aktív részese a feladatoknak, miközben egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit.

 Lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor – és nem mint terapeuta – szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének.

 A gyermek a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat.

Alapozó mozgásterápia

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (úgynevezett motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer “belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé. A fejlesztés/terápia alapja a fejlődéstani- és nagymozgások, egyensúly illetve a rugalmasság. Ezt egészítik ki a ritmus, a finommotorika, a szerialitás (sorrendiség), a keresztmozgások gyakorlatai. A fejlesztést/terápiát minden esetben felmérés előzi meg.

Hallási figyelem tréning (AIT/FST)

A Hallási Figyelem Tréning hatékonyságát a francia fül-orr-gégész Dr. Guy Berard és orvos munkatársai által végzett kutatómunka és közel 20 éves sikeres gyakorlati tapasztalatai támasztják alá. A módszert Rosalie Seymour (Berard tanítványa és a magyarországi terapeuták oktatója) PC-re továbbfejlesztette. A Hallási Figyelem Tréning (Filtered Sound Training) egy speciális, intenzív zeneterápia, ami a központi idegrendszer masszázsát végzi. Fejlődésben való eltérések, tanulási problémák esetén terápiaként alkalmazható, és egyúttal más fejlesztések, logopédiai foglalkozások megalapozására, kiegészítésére is szolgál. A gyermek egész viselkedésére, fejlődésére hatással van.

Minden embernél –gyermeknél és felnőttnél- meghatározó, hogy a hallott információt, jelet milyen mértékben és hogyan tudja feldolgozni, felhasználni. A gyengébb beszédészlelésnek, beszédértésnek, hallás utáni szövegértésnek, egyes beszédhibáknak, memória gyengeségnek, figyelmi és magatartási problémáknak, valamint iskolásoknál mindezek mellett az olvasási, írási nehézségnek az egyik oka az auditív feldolgozás zavara lehet, akár ép hallás mellett. Sok, tanulási problémával küzdő gyermek mutat nehézséget az auditív feldolgozás területén. Ennek tünete lehet a hallási figyelmetlenség, az elmaradó válasz egy auditív ingerre, gyenge auditív memória, probléma a beszédhang-betű megfeleltetéssel, vagy a helyesírással, továbbá a megkésett vagy zavart beszéd és nyelvi fejlődés.

A gyenge auditív feldolgozás nem csupán a tanulási nehézségben mutatkozik meg, hanem magatartás-problémákat, hiperkinetikus -, vagy figyelemzavart is eredményezhet.

Homloklebeny terápia

A homloklebeny terápia egy speciális mozgásterápia, melynek folyamán mozgásos gyakorlatok segítségével ingereljük a frontális lebeny területét. A mozgással elsajátított, begyakorolt, több területet egyszerre aktiváló – beszéd, gondolkodás, mozgás – gyakorlatok által tanulási helyzetben is aktiválódnak a tréningezett készségek. Tanulási nehézségekkel, autizmussal, ADHD-val küzdő gyermekeknek és felnőtteknek is javasolt.

A tanulási nehézségek ebben az esetben nem a részképesség problémákat jelentik, hanem inkább a feladatok megtervezésének, megszervezésének, az automatikus tevékenységek összehangolásának, a rugalmas gondolkodás nehézségét, hiányát. Az autizmussal, ADHD-val küzdő gyermekeknek segít abban, hogy gondolkodásuk rugalmasabbá váljon, napirendjük tervezettebb legyen, viselkedésük kiegyensúlyozottabbá váljék.

Egyéni fejlesztések

  • logopédia
  • fejlesztőpedagógiai foglalkozások